Author: Wen Yi Huo; Ke Lan; Pei Jun Gu; Heng Yong; Qing Hong Zeng;

Title: Electron heat conduction under non-Maxwellian distribution in hohlraum simulation

Journal: PHYSICS OF PLASMAS

Volume: 19

Year: 2012


Author: W. H. Ye; X. T. He; W. Y. Zhang; M. Y. Yu;

Title: Effect of preheating on the nonlinear evolution of the ablative Rayleigh-Taylor instability

Journal: EPL

Volume: 96

Year: 2011


Author: Jiming Wu; Zhiming Gao;

Title: A nine-point scheme with explicit weights for diffusion equations on distorted meshes

Journal: APPLIED NUMERICAL MATHEMATICS

Volume: 61

Page: 844 - 867

Year: 2011


Author: Zeyao Mo; Aiqing Zhang; Xiaolin Cao; Qingkai Liu; Xiaowen Xu; Hengbin An; Wenbing Pei; Shaoping Zhu;

Title: JASMIN: a parallel software infrastructure for scientific computing

Journal: FRONTIERS OF COMPUTER SCIENCE IN CHINA

Volume: 4

Page: 480 - 488

Year: 2010


Author: Wen Yi Huo; Guoli Ren; Ke Lan; Xin Li; Changshu Wu; Yongsheng Li; Chuanlei Zhai; Xiumei Qiao; Xujun Meng; Dongxian Lai; Wudi Zheng; Peijun Gu; Wenbing Pei; Sanwei Li; Rongqing Yi; Tianming Song; Xiaohua Jiang; Dong Yang; Shaoen Jiang; Yongkun Ding;

Title: Simulation study of Hohlraum experiments on SGIII-prototype laser facility

Journal: PHYSICS OF PLASMAS

Volume: 17

Year: 2010


Author: Ke Lan; Peijun Gu; Guoli Ren; Xin Li; Changshu Wu; Wenyi Huo; Dongxian Lai; Xian-Tu He;

Title: An initial design of hohlraum driven by a shaped laser pulse

Journal: LASER AND PARTICLE BEAMS

Volume: 28

Page: 421 - 427

Year: 2010


Author: Jiming Wu; Zihuan Dai; Zhiming Gao; Guangwei Yuan;

Title: Linearity preserving nine-point schemes for diffusion equation on distorted quadrilateral meshes

Journal: JOURNAL OF COMPUTATIONAL PHYSICS

Volume: 229

Page: 3382 - 3401

Year: 2010