Editor-in-Chief:
  Xian-Tu He
   
Managing Editors:
  Longjun Shen
  Tao Tang
   
Associate Editors:
  Remi Abgrall
  Gang Bao
  Wei Cai
  Long-Qing Chen
  Shiyi Chen
  Weng Cho Chew
  Qiang Du
  Weinan E
  Laurence Halpern
  Jan S. Hesthaven
  Lianjie Huang
  Song Jiang
  Peter Jimack
  George Karniadakis
  Boo-Cheong Khoo
  Ming-Chih Lai
  Haiqing Lin
  Zhihong Lin
  Stanley Osher
  Zhongcan Ou-Yang
  Jie Shen
  Zhengming Sheng
  Chi-Wang Shu
  Wei Shyy
  Eitan Tadmor
  Roger Temam
  Michel A. Van Hove
  Dingsheng Wang
  Kun Xu
  Xueqiao Xu
  Nicholas Zabaras
  Pingwen Zhang
  Tao Zhou
   
Software Editors:
  Jingfang Huang
  Benzhuo Lu