Yu-Jian Jiao, Tian-Jun Wang & Qiong Zhang. (2020). A Fully Discrete Spectral Method for Fisher’s Equation on the Whole Line. East Asian Journal on Applied Mathematics. 6 (4). 400-415. doi:10.4208/eajam.310315.120716a