Yikun Wei, Hua-Shu Dou, Zuchao Zhu, Zhengdao Wang, Yuehong Qian & Haihong Xue. (2020). Temporal Evolution and Scaling of Mixing in Turbulent Thermal Convection for Inhomogeneous Boundary Conditions. Advances in Applied Mathematics and Mechanics. 9 (5). 1035-1051. doi:10.4208/aamm.2016.m1562