Rahman Anisur, Wenqian Xu, Kunhang Li, Hua-Shu Dou, Boo Cheong Khoo & Jie Mao. (2020). Influence of Magnetic Force on the Flow Stability in a Rectangular Duct. Advances in Applied Mathematics and Mechanics. 11 (1). 24-37. doi:10.4208/aamm.OA-2018-0142