Wei Guo, Ziming Chen, Shouguo Qian, Gang Li & Qiang Niu. (2023). A New Well-Balanced Finite Volume CWENO Scheme for Shallow Water Equations over Bottom Topography. Advances in Applied Mathematics and Mechanics. 15 (6). 1515-1539. doi:10.4208/aamm.OA-2022-0131