Yu-Hua Han, Zheng-Wen Long, Bo Long, Chao-Yun Long, Shao-Hong Cai & Wei-Jun Zhang. (2020). Theoretical Investigation on the Interactions Between HRnCCH and $X(X=N_2, O_2, H_2O, NH_3)$. Journal of Atomic and Molecular Sciences. 3 (3). 227-235. doi:10.4208/jams.061411.071011a