Online First

Dianming Hou, Lili Ju and Zhonghua Qiao

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2023-0067

Publication Date : 2024-06-07

Full PDF

Shitang Cui and Yongliang Zhang

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2023-0087

Publication Date : 2024-06-21

Full PDF

Lingfa Kong, Yidao Dong and Wei Liu

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2023-0113

Publication Date : 2024-06-21

Full PDF

Samah Horrigue, Mona Alsulami and Bayan Abduallah Alsaeedi

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2022-0009

Publication Date : 2024-06-21

Full PDF

Wensheng Zhang, Atish Kumar Joardar and Fei Wu

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2023-0063

Publication Date : 2024-06-21

Full PDF

Xuelin Tao

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2022-0172

Publication Date : 2024-06-21

Full PDF

Liang Li, Zhenming Wang and Jun Zhu

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2022-0228

Publication Date : 2024-06-21

Full PDF

Huiqin Zhang, Yanping Chen, Jianwei Zhou and Yang Wang

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2023-0117

Publication Date : 2024-06-21

Full PDF