Online First

Lei Zhao, Wenqiang Zhou, Xinliang Li, Shaolong Zhang and Yongming Zhang

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2022-0183

Publication Date : 2024-01-05

Full PDF

Chunjie Zhang, Changxin Qiu, Xiaofang Zhou and Xiaoming He

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2022-0278

Publication Date : 2024-01-05

Full PDF

Yanli Chen, Tie Zhang and Ying Sheng

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2022-0108

Publication Date : 2024-01-05

Full PDF

Jun Lu, Lin Qiu, Yingjie Liang and Ji Lin

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2022-0127

Publication Date : 2024-01-05

Full PDF

Kapil Kant, Payel Das, Gnaneshwar Nelakanti and Ratish Kumar

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2022-0277

Publication Date : 2024-01-25

Full PDF

Qiumei Huang and Min Wang

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2022-0341

Publication Date : 2024-01-25

Full PDF

Xin Zhang, Danxia Wang, Jianwen Zhang and Hongen Jia

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2023-0121

Publication Date : 2024-01-25

Full PDF

Shujiang Tang

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2022-0321

Publication Date : 2024-01-25

Full PDF