Online First

Zhengzheng Yan, Dandan Shang, Jingzhi Li and Rongliang Chen

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2021-0214

Publication Date : 2021-11-22

Full PDF Abstract

Changfeng Li, Yirang Yuan, Aijie Cheng and Huailing Song

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2021-0284

Publication Date : 2022-02-25

Full PDF Abstract

Hongliang Liu et al.

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2021-0106

Publication Date : 2022-05-31

Full PDF Abstract

Shengnan Kang et al.

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2021-0189

Publication Date : 2022-05-31

Full PDF Abstract

Zhenrong Chen, Yanping Chen and Yunqing Huang

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2021-0334

Publication Date : 2022-05-31

Full PDF Abstract

Chuanjun Chen et al.

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2021-0233

Publication Date : 2022-05-31

Full PDF Abstract

J. W. Wu, H. M. Xia, Z. P. Wang, W. Wang and H. J. Du

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2021-0269

Publication Date : 2022-05-31

Full PDF Abstract

Bingyin Zhang et al.

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2021-0153

Publication Date : 2022-05-31

Full PDF Abstract

Jing Zhang and Hongxing Rui

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2021-0187

Publication Date : 2022-05-31

Full PDF Abstract

Tianmei Pu, Yang Zhang and Chunhua Zhou

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2021-0199

Publication Date : 2022-05-31

Full PDF Abstract

Maoqin Yuan et al.

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2021-0331

Publication Date : 2022-05-31

Full PDF Abstract