Online First

Dianming Hou, Lili Ju and Zhonghua Qiao

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2023-0067

Publication Date : 2024-06-07

Full PDF

Shitang Cui and Yongliang Zhang

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2023-0087

Publication Date : 2024-06-21

Full PDF

Lingfa Kong, Yidao Dong and Wei Liu

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2023-0113

Publication Date : 2024-06-21

Full PDF

Samah Horrigue, Mona Alsulami and Bayan Abduallah Alsaeedi

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2022-0009

Publication Date : 2024-06-21

Full PDF

Wensheng Zhang, Atish Kumar Joardar and Fei Wu

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2023-0063

Publication Date : 2024-06-21

Full PDF

Xuelin Tao

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2022-0172

Publication Date : 2024-06-21

Full PDF

Liang Li, Zhenming Wang and Jun Zhu

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2022-0228

Publication Date : 2024-06-21

Full PDF

Huiqin Zhang, Yanping Chen, Jianwei Zhou and Yang Wang

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2023-0117

Publication Date : 2024-06-21

Full PDF

Meixuan Li, Jie Wu and Tongwei Zhang

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2023-0289

Publication Date : 2024-07-05

Full PDF

Youjun Deng, Lingzheng Kong, Hongyu Liu and Liyan Zhu

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2023-0104

Publication Date : 2024-07-05

Full PDF

Xuguang Yang and Yuze Zhang

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2024-0021

Publication Date : 2024-07-05

Full PDF

Shide Tan, Haizhuan Yuan and Lijun Hu

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2022-0299

Publication Date : 2024-07-08

Full PDF

Qijia Zhai, Qingguo Hong and Xiaoping Xie

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2023-0053

Publication Date : 2024-07-08

Full PDF

Xiangyi Peng, Wenlin Qiu, Jiangxing Wang and Lina Ma

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2022-0302

Publication Date : 2024-07-09

Full PDF

Eric Ngondiep and Ali H. Tedjani

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2023-0040

Publication Date : 2024-07-09

Full PDF

Qin Li, Pan Yan, Xiao Huang, Yihui Weng, Yancheng You and Yi Duan

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2023-0244

Publication Date : 2024-07-09

Full PDF

Yufang Gao, Shengxiang Chang and Changna Lu

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2022-0097

Publication Date : 2024-07-09

Full PDF

Wei Qu, Yuanyuan Huang and Siu-Long Lei

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2023-0050

Publication Date : 2024-07-09

Full PDF

Huaijun Yang, Lele Wang and Xin Liao

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2022-0182

Publication Date : 2024-07-09

Full PDF

Xun Lu

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2022-0244

Publication Date : 2024-07-10

Full PDF