Online First

Junpu Li, Zhuojia Fu, Yan Gu and Qing-Hua Qin

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2020-0356
Full PDF Abstract

Fuzheng Gao, Xiu Ye and Shangyou Zhang

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2020-0247
Full PDF Abstract

Hao Yuan and Xiaoping Xie

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2021-0014
Full PDF Abstract

Xiaoqin Shen, Yongjie Xue, Qian Yang and Shengfeng Zhu

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2020-0304
Full PDF Abstract

Zhiyong Si, Piaopiao Dong and Yunxia Wang

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2020-0327
Full PDF Abstract

Yi Jiang, Meiliang Mao, Xiaogang Deng and Huayong Liu

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2020-0257
Full PDF Abstract

Yibo Wang, Rui Du and Zhenhua Chai

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2021-0018
Full PDF Abstract

W. Yang and T. Wang

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2021-0071
Full PDF Abstract

J. Chang, R. Chen and C. Tsai

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2020-0385
Full PDF Abstract

M. Wu, W. Ai, J. Yuan and H. Tian

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2020-0400
Full PDF Abstract

Xi Zhang and Minfu Feng

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2020-0346
Full PDF Abstract

A. \c{C}ete and O. Onay

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2020-0028
Full PDF Abstract

Changsheng Yu, Tiegang Liu and Chengliang Feng

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2021-0124
Full PDF Abstract

S. Tian, R. Li, J. Fu, Z. Jiao and J. Chen

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2020-0343
Full PDF Abstract

J. Wang and Z. Tian

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2020-0268
Full PDF Abstract

J. Lin, S. Reutskiy and W. Feng

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2020-0237
Full PDF Abstract

Q. Chen et al.

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2020-0344
Full PDF Abstract

Xiaofan Zhang, Shoufu Tian and Jinjie Yang

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2020-0369
Full PDF Abstract

Q. Huang, K. Jiang and J. Li

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2021-0008
Full PDF Abstract

Nouh Izem and Mohammed Seaid

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2020-0364
Full PDF Abstract