Online First

Liwei Xu and Tao Yin

CSIAM Trans. Appl. Math., doi:10.4208/csiam-am.SO-2021-0050

Publication Date : 2022-08-20

Full PDF Abstract

Zicheng Ye, Huazi Zhang, Rong Li, Jun Wang, Guiying Yan and Zhiming Ma

CSIAM Trans. Appl. Math., doi:10.4208/csiam-am.SO-2021-0024

Publication Date : 2022-11-07

Full PDF Abstract

Chen Cui, Kai Jiang and Shi Shu

CSIAM Trans. Appl. Math., doi:10.4208/csiam-am.SO-2021-0042

Publication Date : 2022-11-18

Full PDF Abstract

Lei Li, Lin Liu and Yuzhou Peng

CSIAM Trans. Appl. Math., doi:10.4208/csiam-am.SO-2021-0031

Publication Date : 2022-11-29

Full PDF Abstract