Online First

Chenglong Bao, Chang Chen and Kai Jiang

CSIAM Trans. Appl. Math., doi:10.4208/csiam-am.SO-2021-0002
Full PDF Abstract

Jie Shen and Nan Zheng

CSIAM Trans. Appl. Math., doi:10.4208/csiam-am.SO-2021-0008
Full PDF Abstract

Dong Li, Chaoyu Quan, Tao Tang and Wen Yang

CSIAM Trans. Appl. Math., doi:10.4208/csiam-am.SO-2021-0030
Full PDF Abstract

Xiangcheng Zheng and Hong Wang

CSIAM Trans. Appl. Math., doi:10.4208/csiam-am.2020-0216
Full PDF Abstract

Fangfang Xu, Yating Wang, Yanyan Li, Lu Liu and Tonghua Tian

CSIAM Trans. Appl. Math., doi:10.4208/csiam-am.SO-2021-0001
Full PDF Abstract

Huangxin Chen, Haitao Leng, Dong Wang and Xiao-Ping Wang

CSIAM Trans. Appl. Math., doi:10.4208/csiam-am.SO-2021-0007
Full PDF Abstract

Hong-Lin Liao, Tao Tang and Tao Zhou

CSIAM Trans. Appl. Math., doi:10.4208/csiam-am.SO-2021-0032
Full PDF Abstract