Online First

Jianchao Bai, Deren Han, Hao Sun and Hongchao Zhang

CSIAM Trans. Appl. Math., doi: 10.4208/csiam-am.SO-2021-0021

Publication Date : 2022-06-06

Full PDF Abstract

Jie Xu

CSIAM Trans. Appl. Math., doi:10.4208/csiam-am.SO-2021-0034

Publication Date : 2022-06-06

Full PDF Abstract

Guanghua Ji, Zhen Xu and Yuqi Yang

CSIAM Trans. Appl. Math., doi:10.4208/csiam-am.SO-2021-0036

Publication Date : 2022-06-06

Full PDF Abstract

Wei Wang and Ruofan Liu

CSIAM Trans. Appl. Math., doi:10.4208/csiam-am.SO-2021-0037

Publication Date : 2022-06-06

Full PDF Abstract