Online First

Yunqing Huang and Shangyou Zhang

CSIAM Trans. Appl. Math., doi:10.4208/csiam-am.SO-2023-0022

Publication Date : 2024-01-15

Full PDF

Wangtao Lu, Wei Wang and Jiaxin Zhou

CSIAM Trans. Appl. Math., doi:10.4208/csiam-am.SO-2023-0019

Publication Date : 2024-03-06

Full PDF

Wangtao Lu, Jun Lai and Haijun Wu

CSIAM Trans. Appl. Math., doi:10.4208/csiam-am.SO-2023-0023

Publication Date : 2024-03-07

Full PDF

Manyi Zheng, Zhishan Qiu, Feng Jiao and Qiwen Sun

CSIAM Trans. Appl. Math., doi:10.4208/csiam-am.SO-2023-0049

Publication Date : 2024-03-11

Full PDF

Waixiang Cao, Lueling Jia and Zhimin Zhang

CSIAM Trans. Appl. Math., doi:10.4208/csiam-am.SO-2022-0018

Publication Date : 2024-03-12

Full PDF

Zhiwei Bai, Tao Luo, Zhi-Qin John Xu and Yaoyu Zhang

CSIAM Trans. Appl. Math., doi:10.4208/csiam-am.SO-2023-0020

Publication Date : 2024-03-21

Full PDF