Online First

Xiaodong Liu and Shixu Meng

CSIAM Trans. Appl. Math., doi:10.4208/csiam-am.SO-2022-0052

Publication Date : 2023-06-02

Full PDF Abstract

Kai Jiang, Juan Zhang and Qi Zhou

CSIAM Trans. Appl. Math., doi:10.4208/csiam-am.SO-2022-0049

Publication Date : 2023-06-16

Full PDF Abstract

Tianjiao Wang, Yiwen Lin and Xiang Xu

CSIAM Trans. Appl. Math., doi:10.4208/csiam-am.SO-2023-0001

Publication Date : 2023-08-09

Full PDF Abstract

Dmitrii Chaikovskii, Aleksei Liubavin and Ye Zhang

CSIAM Trans. Appl. Math., doi:10.4208/csiam-am.SO-2022-0017

Publication Date : 2023-09-05

Full PDF Abstract

Tianhao Wu, Qihao Cheng, Zihao Wang, Chaorui Zhang, Bo Bai, Zhongyi Huang and Hao Wu

CSIAM Trans. Appl. Math., doi:10.4208/csiam-am.SO-2022-0044

Publication Date : 2023-09-11

Full PDF Abstract

Nian Shao, Rui Zhang, Jie Sun and Wenbin Chen

CSIAM Trans. Appl. Math., doi:10.4208/csiam-am.SO-2022-0050

Publication Date : 2023-09-14

Full PDF Abstract