Online First

Wei Feng, Zeng-Qi Wang, Ruo-Bing Zhong and Galina V. Muratova

East Asian J. Appl. Math., doi:10.4208/eajam.080621.030921
Full PDF Abstract

Juan F. Mañas-Mañas and Juan J. Moreno-Balcázar

East Asian J. Appl. Math., doi:10.4208/eajam.240221.130921
Full PDF Abstract

Yao-Ning Liu and Galina V. Muratova

East Asian J. Appl. Math., doi:10.4208/eajam.070621.080921
Full PDF Abstract