Online First

Hong-Cai Ma, Han-Fang Wu, Wen-Xiu Ma and Ai-Ping Deng

East Asian J. Appl. Math., doi:10.4208/eajam.090920.180121
Full PDF Abstract

Rui-Lian Du and Zhi-Zhong Sun

East Asian J. Appl. Math., doi:10.4208/eajam.271220.090121
Full PDF Abstract

Minxin Jia, Xianguo Geng, Yunyun Zhai, Jiao Wei and Huan Liu

East Asian J. Appl. Math., doi:10.4208/eajam.090221.100421
Full PDF Abstract

Yuqing Zhang, Xin Liu and Manting Xie

East Asian J. Appl. Math., doi:10.4208/eajam.301120.250221
Full PDF Abstract

Anning Liu and Zhongyi Huang

East Asian J. Appl. Math., doi:10.4208/eajam.291220.120421
Full PDF Abstract