Online First

Jing Chen, Zhaojie Zhou, Huanzhen Chen and Hong Wang

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2112-m2021-0204

Publication Date : 2022-02-23

Preview Abstract General Summary

Yan Gu, Bo Jiang and Deren Han

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2112-m2020-0023

Publication Date : 2022-04-01

Preview Abstract General Summary

Hai Bi, Xuqing Zhang and Yidu Yang

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2201-m2020-0128

Publication Date : 2022-06-14

Preview Abstract General Summary

Yupeng Ren, Yulong Xing and Jianxian Qiu

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2112-m2020-0283

Publication Date : 2022-06-23

Preview Abstract General Summary

Matthieu Aussal and Marc Bakry

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2202-m2021-0324

Publication Date : 2022-07-26

Preview Abstract General Summary

Siru Gong and Yangfeng Su

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2203-m2020-0303

Publication Date : 2022-07-28

Preview Abstract General Summary

Yayun Fu, Wenjun Cai and Yushun Wang

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2111-m2020-0177

Publication Date : 2022-08-30

Preview Abstract General Summary

Biao Du and Anhua Wan

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2207-m2022-0058

Publication Date : 2022-09-27

Preview Abstract General Summary

Jian Lu, Yuting Ye, Yiqiu Dong, Xiaoxia Liu and Yuru Zou

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2201-m2021-0183

Publication Date : 2022-09-29

Preview Abstract General Summary

Jiani Wang, Xiao Wang and Liwei Zhang

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2112-m2021-0072

Publication Date : 2022-12-06

Preview Abstract General Summary

Linxiu Fan, Xingjun Luo, Rong Zhang, Chunmei Zeng and Suhua Yang

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2202-m2021-0206

Publication Date : 2022-12-06

Preview Abstract General Summary

Suayip Toprakseven and Fuzheng Gao

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2203-m2021-0031

Publication Date : 2022-12-07

Preview Abstract General Summary

Jingrun Chen, Shi Jin and Liyao Lyu

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2205-m2021-0277

Publication Date : 2022-12-07

Preview Abstract General Summary

Haijin Wang, Anping Xu and Qi Tao

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2202-m2021-0290

Publication Date : 2022-12-07

Preview Abstract General Summary

Jauny, Debdas Ghosh and Ashutosh Upadhayay

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2204-m2021-0241

Publication Date : 2022-12-08

Preview Abstract General Summary

Yanping Chen, Xinliang Liu, Jiaoyan Zeng and Lei Zhang

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2112-m2021-0123

Publication Date : 2022-12-13

Preview Abstract General Summary

Xiaojing Dong and Yinnian He

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2201-m2021-0140

Publication Date : 2022-12-16

Preview Abstract General Summary

Chunxiao Liu and Shengfeng Zhu

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2208-m2020-0142

Publication Date : 2022-12-22

Preview Abstract General Summary

Pascal Heid

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2207-m2020-0302

Publication Date : 2022-12-22

Preview Abstract General Summary

Pengcong Mu and Weiying Zheng

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2206-m2021-0353

Publication Date : 2023-01-18

Preview Abstract General Summary