Online First

Zhiyong Zhou

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2204-m2021-0288

Publication Date : 2023-04-03

Full PDF

Yuhong Dai, Jiani Wang and Liwei Zhang

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2301-m2022-0099

Publication Date : 2023-04-07

Full PDF

Mathias Oster, Leon Sallandt and Reinhold Schneider

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2112-m2021-0084

Publication Date : 2023-04-11

Full PDF

Dongfang Li, Hongyu Qin and Jiwei Zhang

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2205-m2021-0316

Publication Date : 2023-04-24

Full PDF

Tao Sun, Chengjian Zhang and Haiwei Sun

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2206-m2021-0240

Publication Date : 2023-05-09

Full PDF

Meng Cai, Siqing Gan and Xiaojie Wang

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2203-m2021-0194

Publication Date : 2023-05-09

Full PDF

Jianfeng Cai and Ke Wei

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2207-m2021-0247

Publication Date : 2023-05-17

Full PDF

Bo Zhang, Yuelin Gao, Xia Liu and Xiaoli Huang

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2210-m2021-0067

Publication Date : 2023-05-29

Full PDF

Yuping Zeng, Mingchao Cai and Liuqiang Zhong

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2212-m2021-0231

Publication Date : 2023-05-31

Full PDF

Dingwen Deng and Zhijun Li

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2211-m2021-0293

Publication Date : 2023-06-01

Full PDF

Wei Liu, Ziqing Xie and Wenfan Yi

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2301-m2022-0106

Publication Date : 2023-06-05

Full PDF

Dongyang Shi and Houchao Zhang

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2210-m2021-0337

Publication Date : 2023-06-05

Full PDF

Yanxia Qian, Fei Wang and Wenjing Yan

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2211-m2021-0255

Publication Date : 2023-06-05

Full PDF

Jiaofen Li, Lingchang Kong, Xuefeng Duan, Xuelin Zhou and Qilun Luo

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2211-m2021-0043

Publication Date : 2023-06-06

Full PDF

Debora Cores and Johanna Figueroa

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2301-m2021-0313

Publication Date : 2023-06-16

Full PDF

Chunxiong Zheng, Xianwei Wen, Jinyu Zhang and Zhenya Zhou

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2301-m2022-0208

Publication Date : 2023-06-19

Full PDF

Suna Ma, Huiyuan Li, Zhimin Zhang, Hu Chen and Lizhen Chen

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2304-m2022-0243

Publication Date : 2023-08-28

Full PDF

Yayun Fu, Dongdong Hu, Wenjun Cai and Yushun Wang

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2302-m2020-0279

Publication Date : 2023-09-06

Full PDF

Jian Lu, Huaxuan Hu, Yuru Zou, Zhaosong Lu, Xiaoxia Liu, Keke Zu and Lin Li

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2301-m2022-0091

Publication Date : 2023-09-06

Full PDF

Guangqiang Lan and Yu Jiang

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2302-m2022-0246

Publication Date : 2023-09-11

Full PDF