Online First

Uwe Reischl, Ravindra S. Goonetilleke, Budimir Mijovic

Journal of Fiber Bioengineering & Informatics, doi:

Publication Date : 2023-02-17

Full PDF

Xiao-Yan Yan, Xiao-Peng Chen, Jia-Min Zhang, Jie Wang, Zhao-Qi Huang

Journal of Fiber Bioengineering & Informatics, doi:

Publication Date : 2023-02-17

Full PDF

Tamaki T Mitsuno, Sayuki Kondo

Journal of Fiber Bioengineering & Informatics, doi:

Publication Date : 2023-02-17

Full PDF

Tamaki T Mitsuno, Sayuki Kondo

Journal of Fiber Bioengineering & Informatics, doi:

Publication Date : 2023-02-17

Full PDF

Shi-Tan Wang

Journal of Fiber Bioengineering & Informatics, doi:

Publication Date : 2023-02-17

Full PDF

Bin Tian, Yu-Min Zhang, Zhen-Zhen Qi, Le-Hao Zhang, Zu-Qiang Yin, Shen-Zhou Lu

Journal of Fiber Bioengineering & Informatics, doi:

Publication Date : 2023-02-17

Full PDF

Qian-Qian Sun, Xi-Wen Hu, Xiao-Dong Sun

Journal of Fiber Bioengineering & Informatics, doi:

Publication Date : 2023-02-17

Full PDF

Ming-Wei Sang, Ming-Hai Cui

Journal of Fiber Bioengineering & Informatics, doi:

Publication Date : 2023-02-17

Full PDF

Tong Liu, Dr.Carolina Quintero Rodriguez

Journal of Fiber Bioengineering & Informatics, doi:

Publication Date : 2023-02-17

Full PDF

Tetsuya Yoshida

Journal of Fiber Bioengineering & Informatics, doi:

Publication Date : 2023-02-17

Full PDF