Online First

Liqiang Dong, Jicheng Li and Xuenian Liu

Numer. Math. Theor. Meth. Appl., doi:10.4208/nmtma.OA-2019-0140
Full PDF Abstract

Zhuo-Heng He, Michael K. Ng and Chao Zeng

Numer. Math. Theor. Meth. Appl., doi:10.4208/nmtma.OA-2020-0132
Full PDF Abstract

Xiu Ye and Shangyou Zhang

Numer. Math. Theor. Meth. Appl., doi:10.4208/nmtma.OA-2020-0120
Full PDF Abstract

Fang Feng, Weimin Han and Jianguo Huang

Numer. Math. Theor. Meth. Appl., doi:10.4208/nmtma.OA-2020-0180
Full PDF Abstract

Li-Xiao Duan and Guo-Feng Zhang

Numer. Math. Theor. Meth. Appl., doi:10.4208/nmtma.OA-2020-0095
Full PDF Abstract

Shimin Guo, Wenjing Yan, Liquan Mei, Ying Wang and Lingling Wang

Numer. Math. Theor. Meth. Appl., doi:10.4208/nmtma.OA-2020-0093
Full PDF Abstract

Jian Lu , Jawaher H. Alzahrani and Qingtang Jiang

Numer. Math. Theor. Meth. Appl., doi:10.4208/nmtma.OA-2020-0077
Full PDF Abstract

Yongho Choi, Yibao Li, Chaeyoung Lee, Hyundong Kim and Junseok Kim

Numer. Math. Theor. Meth. Appl., doi:10.4208/nmtma.OA-2020-0155
Full PDF Abstract

Changjuan Zhang, Zhilin Li and Xingye Yue

Numer. Math. Theor. Meth. Appl., doi:10.4208/nmtma.OA-2020-0112
Full PDF Abstract

Rόisín Hill and Niall Madden

Numer. Math. Theor. Meth. Appl., doi:10.4208/nmtma.OA-2020-0187
Full PDF Abstract

Xian-Ming Gu, Yong-Liang Zhao, Xi-Le Zhao, Bruno Carpentieri and Yu-Yun Huang

Numer. Math. Theor. Meth. Appl., doi:10.4208/nmtma.OA-2020-0020
Full PDF Abstract