Online First

Mingqing Chen and Jianguo Huang

Numer. Math. Theor. Meth. Appl., doi:10.4208/nmtma.OA-2024-0001

Publication Date : 2024-05-06

Full PDF

Xiaoqiang Yue, Sheng Xia, Chunyan Chen, Xiaowen Xu and Shi Shu

Numer. Math. Theor. Meth. Appl., doi:10.4208/nmtma.OA-2023-0098

Publication Date : 2024-05-06

Full PDF

Maoran Wang, Xingju Cai and Yongxin Chen

Numer. Math. Theor. Meth. Appl., doi:10.4208/nmtma.OA-2023-0113

Publication Date : 2024-05-11

Full PDF

Tao Sun and Hai-Wei Sun

Numer. Math. Theor. Meth. Appl., doi:10.4208/nmtma.OA-2023-0149

Publication Date : 2024-06-03

Full PDF

Gen Li, Zhihui Tu, Jian Lu, Chao Wang and Lixin Shen

Numer. Math. Theor. Meth. Appl., doi:10.4208/nmtma.OA-2023-0158

Publication Date : 2024-06-13

Full PDF

Maoping Wang and Weihua Deng

Numer. Math. Theor. Meth. Appl., doi:10.4208/nmtma.OA-2023-0137

Publication Date : 2024-06-17

Full PDF

Juan Zhang, Lixiu Dong and Zhengru Zhang

Numer. Math. Theor. Meth. Appl., doi:10.4208/nmtma.OA-2024-0016

Publication Date : 2024-06-20

Full PDF

Alexander Meiners and Hannes Uecker

Numer. Math. Theor. Meth. Appl., doi:10.4208/nmtma.OA-2024-0005

Publication Date : 2024-07-09

Full PDF