Online First

Ruo Li and Wei Zhong

Numer. Math. Theor. Meth. Appl., doi:10.4208/nmtma.OA-2021-0074
Full PDF Abstract

Jiang Yang and Quanhui Zhu

Numer. Math. Theor. Meth. Appl., doi:10.4208/nmtma.OA-2021-0035
Full PDF Abstract

Guanrong Li, Yanping Chen and Yunqing Huang

Numer. Math. Theor. Meth. Appl., doi:10.4208/nmtma.OA-2020-0165
Full PDF Abstract

Hui Liang

Numer. Math. Theor. Meth. Appl., doi:10.4208/nmtma.OA-2021-0141
Full PDF Abstract

Min Liu and Xiliang Lu

Numer. Math. Theor. Meth. Appl., doi:10.4208/nmtma.OA-2021-0065
Full PDF Abstract

Zhiqiang Zeng, Chengliang Feng, Changsheng Yu and Tiegang Liu

Numer. Math. Theor. Meth. Appl., doi:10.4208/nmtma.OA-2021-0021
Full PDF Abstract

Dongdong Liang, Wei Gong and Xiaoping Xie

Numer. Math. Theor. Meth. Appl., doi:10.4208/nmtma.OA-2021-0123
Full PDF Abstract

Jia-Li Zhang, Zhi-Wei Fang and Hai-Wei Sun

Numer. Math. Theor. Meth. Appl., doi:10.4208/nmtma.OA-2021-0148
Full PDF Abstract

Yan Yang and Xiaoping Xie

Numer. Math. Theor. Meth. Appl., doi:10.4208/nmtma.OA-2021-0055
Full PDF Abstract