Online First

Xian-Ming Gu, Yong-Liang Zhao, Xi-Le Zhao, Bruno Carpentieri and Yu-Yun Huang

Numer. Math. Theor. Meth. Appl., doi:10.4208/nmtma.OA-2020-0020
Full PDF Abstract

Yingxia Xi, Xia Ji, and Shuo Zhang

Numer. Math. Theor. Meth. Appl., doi:10.4208/nmtma.OA-2021-0046
Full PDF Abstract

Reza Mokhtari, Mohadese Ramezani and Gundolf Haase

Numer. Math. Theor. Meth. Appl., doi:10.4208/nmtma.OA-2021-0020
Full PDF Abstract

Zhuang Zhao, Yibing Chen and Jianxian Qiu

Numer. Math. Theor. Meth. Appl., doi:10.4208/nmtma.OA-2020-0190
Full PDF Abstract

Masoud Hajarian

Numer. Math. Theor. Meth. Appl., doi:10.4208/nmtma.OA-2021-0057
Full PDF Abstract

Xue Li, Zhenwei Zhang, Huibin Chang and Yuping Duan

Numer. Math. Theor. Meth. Appl., doi:10.4208/nmtma.OA-2020-0146
Full PDF Abstract

Ruo Li and Fanyi Yang

Numer. Math. Theor. Meth. Appl., doi:10.4208/nmtma.OA-2021-0042
Full PDF Abstract

Xinyu Cheng, Dong Li, Chaoyu Quan and Wen Yang

Numer. Math. Theor. Meth. Appl., doi:10.4208/nmtma.OA-2021-0040
Full PDF Abstract