Online First

Tiannan Xiao and Guoguo Yang

Numer. Math. Theor. Meth. Appl., doi:10.4208/nmtma.OA-2022-0179

Publication Date : 2023-09-05

Full PDF Abstract

Ruisong Gao, Yufeng Wang, Min Yang and Chuanjun Chen

Numer. Math. Theor. Meth. Appl., doi: 10.4208/nmtma.OA-2023-0044

Publication Date : 2023-09-07

Full PDF Abstract

Luisa D'Amore

Numer. Math. Theor. Meth. Appl., doi:10.4208/nmtma.OA-2022-0203

Publication Date : 2023-09-25

Full PDF Abstract

Teng-Teng Yao, Xiao-Qing Jin and Zhi Zhao

Numer. Math. Theor. Meth. Appl., doi:10.4208/nmtma.OA-2023-0039

Publication Date : 2023-09-25

Full PDF Abstract